fbpx

香港樓宇

寶雅山

0個物業 堅尼地城

港景別墅

0個物業 中半山

秀樺閣

1個物業 東半山

大學閣

1個物業 西半山

麥當勞道 3號

1個物業 中半山

壽臣山

1個物業 深水灣

富萊閣

1個物業 中半山

羅便臣道 42-44號

1個物業 西半山

裕景花園

1個物業 中半山

逸樺園

1個物業 鰂魚涌

寶泰大廈

1個物業 西半山

懿峰

0個物業 西半山

珒然

1個物業 西半山

堅威大廈

0個物業 西半山

萬翠花園

0個物業 西半山

海雅閣

0個物業 西半山

金庭居

0個物業 西半山

美蘭閣

0個物業 西半山

御景臺

0個物業 西半山

瑧環

0個物業 西半山

恒龍閣

0個物業 西半山

長庚大廈

0個物業 西半山

廣堅大廈

7個物業 西半山

添寶閣

0個物業 西半山

利堅大廈

1個物業 西半山

雅苑

0個物業 西半山

元明大廈

0個物業 西半山

百麗花園

0個物業 西半山

寶林閣

0個物業 西半山

福蔭閣

0個物業 西半山

文華閣

0個物業 西半山

亞畢諾大廈

0個物業 西半山

兆景閣

0個物業 西半山

慧豪閣

1個物業 西半山

伊利近街9號

1個物業 中環 / Soho

些利街18號

1個物業 中半山

萬茂苑

1個物業 東半山

中央大廈

1個物業 上環

康威花園

1個物業 上環

豪景台

1個物業 上環

伊利近街40號

3個物業 中環 / Soho

南北行大廈

1個物業 上環

錦輝大廈

1個物業 中半山

竹林苑

1個物業 東半山

盈峰一號

1個物業 上環

嘉樂園

1個物業 西半山

花園臺一號

1個物業 中半山

蔚晴軒

2個物業 西半山

金帝軒

1個物業 西營盤

殷樺花園

2個物業 中半山

東祥大廈

1個物業 西營盤

堅道 29號

1個物業 西半山

嘉逸居

0個物業 東半山

惠士大廈

1個物業 中半山

福臨閣

1個物業 西半山

維壹

1個物業 堅尼地城

鴨巴甸街28號

1個物業 中環 / Soho

峰景大廈

1個物業 西半山

豪景閣

1個物業 西半山

寶時大廈

1個物業 西半山

泓都

2個物業 堅尼地城

般景台

1個物業 西半山

西寧閣

1個物業 堅尼地城

寶園

1個物業 中半山

輝煌豪園

1個物業 西半山

華庭閣

1個物業 西半山

永生大廈

1個物業 上環

日景閣

1個物業 西半山

東山臺24號

1個物業 東半山

康和大廈

2個物業 西半山

永樂大廈

1個物業 上環

羅便臣道80號

1個物業 大廈

羅便臣道80號

1個物業 大廈

崇寧大廈

1個物業 西半山

寶雲道 6B號

0個物業 中半山

麥當勞道3號

0個物業 中半山

嘉富麗苑

0個物業 中半山

帝景園

1個物業 中半山

曉峰閣

1個物業 中半山

舊山頂大廈

0個物業 中半山

新陞大樓

1個物業 中半山

芝古台3號

2個物業 西半山

樂欣大廈

0個物業 中半山

華星大廈

0個物業 西半山

般含臺

0個物業 西半山

輝永大廈

1個物業 西半山

嘉輝大廈

1個物業 西半山

帝華臺

0個物業 西半山

御景臺

0個物業 西半山

承德山莊

0個物業 西半山

干德道 38號

1個物業 西半山

慧明苑

0個物業 西半山

殷榮閣

1個物業 西半山

樂怡閣

0個物業 西半山

君德閣

1個物業 西半山

薈萃苑

0個物業 西半山

麗豪閣

3個物業 西半山

慧源閣

0個物業 西半山

海雅閣

0個物業 西半山

翠壁

0個物業 西半山

金谷大廈

1個物業 西半山

寶玉閣

5個物業 西半山

輝煌臺

2個物業 西半山

囍匯

0個物業 灣仔

地利根德里 3號

0個物業 山頂

賽詩閣

0個物業 山頂

港景別墅

0個物業 山頂

種植道 42號

0個物業 山頂

荷李活道94號

2個物業 上環

聚賢居

5個物業 上環

蘇杭街103號

0個物業 上環

淺水灣道 3號

0個物業 淺水灣

深水灣道 63號

0個物業 淺水灣

淺水灣道 127號

0個物業 淺水灣

翠海別墅

0個物業 薄扶林

美景臺

0個物業 薄扶林

慧景臺

1個物業 東半山

高逸華軒

0個物業 堅尼地城

樂陶苑

1個物業 跑馬地

比華利山

0個物業 跑馬地

奧卑利街11-13號

0個物業 中環 / Soho

雍翠臺

0個物業 大廈

雍翠臺

0個物業 大廈

善慶街2號

0個物業 中環 / Soho

兆景閣

0個物業 中環 / Soho

中環大廈

0個物業 中環 / Soho

尚賢居

0個物業 中環 / Soho

銅鑼灣道 33號

0個物業 銅鑼灣

我們的獎項

Asia Pacific Property Awards Award Winner

2019-2020

《資本集誌》第20屆資本傑出企業成就獎

2019-2020

《新城財經台》Leaders' Choice 企業領袖品牌 - 卓越海外物業代理品牌

2019-2020

商界展關懷

2018-2019